Chairman of Pharmacy

Former chairman of pharmacy

Chi Na (1959~1960 ) Ji Wang (1960~1961) Jhan-Jia Huang (1961~1969) Chi-Heng Wei (1969~1972)
Chi Na (1959~1960 ) Ji Wang (1960~1961) Jhan-Jia Huang (1961~1969) Chi-Heng Wei (1969~1972)
Chun-Hsiung Wu (1972~1973) Jhong Jhang (1973~1976) Sheng-Chu Kuo (1976~1993) Shih-Wei Tsai (1993~2000)
Chun-Hsiung  Wu (1972~1973) Jhong Jhang (1973~1976) Sheng-Chu Kuo (1976~1993) Tai-Hui Chiu (1993~2000)
Cheng-Hsiung Liu (2000~2006) Hong-Zin Lee (Acting) (2006~2006) Professor Chieh-Hsi Wu Professor Chieh-Hsi Wu
Cheng-Hsiung Liu (2000~2006) Hong-Zin Lee (2006~2007) Chieh-Hsi Wu (2007~2013 ) Shin-Hun Juang (2013~2015)
Hong-Zin Lee (Acting) (2006~2006)      
Hong-Zin Lee (任期2015~)      

 

↑TOP