Chairman of Pharmacy

那 琦 主任  王 佶 主任 黃占甲 主任 魏吉恒 主任

 Chi Na
(1959~1960 )

 Ji Wang
(1960~1961)

Jhan-Jia Huang
(1961~1969)
Chi-Heng Wei
(1969~1972)
吳俊雄 主任 張 宗 主任  郭盛助 主任 邱泰惠 主任 

Chun-Hsiung  Wu
(1972~1973)

Jhong Jhang
(1973~1976)

Sheng-Chu Kuo
(1976~1993)

Tai-Hui Chiu
(1993~2000)

劉正雄 主任 李鳳琴 主任  吳介信 主任 莊聲宏主任(任期:2012~)
Cheng-Hsiung Liu
(2000~2006)

Hong-Zin Lee
(2006~2007)

Chieh-Hsi Wu
(2007~2013 )
Shin-Hun Juang
(2013~2015)
李鳳琴 主任  林文川 主任 江宏哲 主任 莊聲宏 主任

Hong-Zin Lee
(2015~2016)

Wen-Chuan Lin
(2016~2018)

HUNG-CHE CHIANG
(2018~2019)
Shin-Hun Juang
(2019~)